91 638 96 80
620 52 96 43
Donde estamos Contacto

91 638 96 80

Donde estamos

Baptisme

El sant Baptisme és el fonament de tota la vida cristiana, el pòrtic de la vida en l'esperit i la porta que obre l'accés als altres sagraments. Pel Baptisme som alliberats del pecat i regenerats com a fills de Déu, esdevenim membres del Crist i som incorporats a l'Església i fets partícips de la seva missió (Catecisme de l'Església Catòlica, n. 1213).

A on acudir per a ser batejar

Fora del cas de necessitat (malaltia, urgència…), el lloc propi del baptisme és l'església. En general, cal que l'adult sigui batejat a l'església parroquial pròpia, i l'infant, a l'església parroquial dels pares, si una causa justa no aconsella una altra cosa (cf. canon 857 del Codi de Dret Canònic [CIC]). En aquest enllaç podeu cercar quina parròquia us pertoca per domicili. El concepte de domicili está determinat pel cànon 102 de el Codi de Dret Canònic.

El sacrament del Baptisme

CELEBRACIÓ DEL BAPTISME A LA NOSTRA PARRÒQUIA:

BATEIG D'INFANTS

Els pares tenen l'obligació moral de procurar que els infants siguin batejats dintre les primeres setmanes; al més aviat possible després del naixement (o fins i tot abans) han de trobar-se amb el rector de la parròquia per a concertar el bateig del seu fill i preparar-s'hi degudament (cf. CIC c. 867).

Per tal de poder batejar un infant, cal que ho demanin els pares (o un d'ells, o el tutor), i que "hi hagi esperances fonamentades que serà educat en la religió catòlica" (si no, el baptisme serà diferit, pero mai no denegat, cf. CIC c. 868). Segons el Dret canònic de l'Església catòlica, la situació personal dels pares (per exemple, separats o divorciats o no casats) o el seu comportament no poden ser causes legítimes per a denegar el baptisme del fill.

Per a sol·licitar el bateig d'un infant a la nostra parròquia, cal que els pares (o un altre familiar autoritzat) passin pel despatx parroquial, o bé que concertin un entrevista per telèfon o correu electrònic.

La preparació dels pares consisteix en una entrevista amb el ministre que celebrarà el bateig, en horari a convenir.

El bateig es podrà celebrar qualsevol dia de l’any (llevat de dijous, divendres i dissabte sants), tot acordant-lo amb la parròquia. Recordeu que, fora de cas d'urgència, no se celebren baptismes durant el temps de Quaresma.

Qui són els padrins i qui pot ser-ho?

La funció del padrí és assistir el batejat en la seva iniciació i educació cristiana, i vetllar per a què meni la vida cristiana que és conforme al baptisme. En el cas dels infants, ha d'ajudar els pares en aquesta tasca, i té la responsabilitat de suplir-los quan sigui menester (cf. CIC c. 872).

En el bateig, ha d'haver-hi un padrí o una padrina, i si són dos, un padri i una padrina (cf. CIC c. 873). Ha de ser batejat catòlic, haver complert 16 anys, i haver rebut els sagraments de la confirmació i de l'eucaristia (cf. CIC c. 874).

Formulari per a la inscripció del baptisme d'infants: Petició de Baptisme - INFANTS.pdf

BATEIG D'ADULTS

A partir de l'ús de raó (7 anys), l'administració del baptisme no pot fer-se segons el ritus dels infants (que són batejats en la fe de l'Església que professen els pares), sinó que ja cal comptar amb la voluntat explícita i la preparació oportuna del candidat.

Fins als 12 anys, els nens i nenes han de seguir la preparació de la catequesi de forma semblant a la preparació de la primera comunió (vegeu catequesi parroquial).

A partir d'aquesta edat, cal fer una preparació personalitzada durant un cert temps. Es necessari parlar amb el rector de la parròquia per a establir el pla de preparació. Els adults han de seguir el camí d'iniciació cristiana previst per l'Església diocesana, i el seu bateig està reservat al bisbe (que pot delegar en un sacerdot).

En el moment del bateig, els adults reben també la confirmació i la primera comunió.

Formulari per a la inscripció del baptisme d'adults: Petició baptisme - ADULTS.pdf